Therapie met YaldaPrivacy Statement

Privacyverklaring Therapie met Yalda

1 juli 2022

Jouw privacy is voor Therapie met Yalda van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij Therapie met Yalda allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Therapie met Yalda.

1. Wij verzamelen de volgende gegevens van onze clienten:

NAW-gegevens;

· Telefoonnummer;

· E-mailadres;

· Betalingsgegevens;

· Geslacht;

· Geboortedatum.

· Met toestemming van client worden persoonsgegevens opgevraagd bij andere hulpverleners en of verwijzers

· Sessies via beeldbellen voldoen aan de AVG

2. Persoonsgegevens delen met derden:

Wij delen alleen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling ( bijv verwijzing) nodig is of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Bewaren van gegevens:

medische gegevens worden tenminste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst bewaard.

(financieel-) administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

4. Wijzigingen privacyverklaring:

Therapie met Yalda kan dit privacyverklaring altijd wijzigen. Wij raden aan om regelmatig dit privacyverklaring re raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

5. Jouw rechten: Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;

Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;

Het laten corrigeren van fouten;

Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;

Intrekken van toestemming;

Een bepaalde verwerking beperken;

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar yalda_mkm@hotmail.com. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Therapie met Yalda Cargadoorskade 36 3071AW Rotterdam E-mailadres: yalda_mkm@hotmail.com Telefoon:

KvK nummer: 81212356